Çetin Balanuye
PhD Felsefe
English
FELSEFE ve/veya EĞİTİM
  BALANUYE.NET » SUNUMLAR » OKU
27 Ekim 2021, Çarşamba  İnsan Hakları ve Demokrasi: Okullarda disipline çağdaş yaklaşımlar (8.08.2007, Çar)
ANTALYA İLİNDE GÖREVLİ DİSİPLİN KURULU YÖNETİCİLERİ için 12 SAATLİK EĞİTİM

ANTALYA İLİNDE GÖREVLİ DİSİPLİN KURULU YÖNETİCİLERİ

için

12 SAATLİK EĞİTİM

 

I. Program kimlik kartı 2

II. Eğitim Planı 3

2.1. Hedefler 3

2.2. Genel Program.. 3

2.3. Oturumların planı 4

III. Gerkeli araç-gereçler. 7

IV. Oturum yöneticilerinin kısa özgeçmişleri 8

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ve

ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİYLE


I. Program kimlik kartı

Programın adı

OKULLARDA DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI

Disipline çağdaş yaklaşımlar

 

Türü

Yarı yapılandırılmış eğitim

Amacı

21. yüzyılda etkisini giderek daha fazla gösteren sosyal, kültürel, politik, ekonomik ve teknolojik gelişmeler bireylerin toplumsal pratiklerini her yönden etkilemektedir. Bu pratikler arasında kurumsal örgütlenmesi ve sonuçları bakımından öne çıkan “eğitim pratiği” söz konusu küresel değişimlerden daha fazla etkilenmektedir.

Eğitim olgusuyla iç içe düşünülen “öğretme”, “öğrenme”, “gelişme”, “başarı” ve “iyi hayat” gibi nosyonlar dikkate değer bir nitelik değiştirme sürecinden geçmektedir. Bu kavramlarla ilişkili olarak, toplumsal bir aradalık açısından önemsenmesi gereken “demokrasi” ve “demokratik tutum”, “insan hakları” ve “insani gelişme” gibi konular hem her geçen gün daha sık gündeme gelmekte, hem de bu konulara ilişkin tartışmalı perspektifler, birbirleriyle çelişen, yarışan ya da uzlaşmayan söylemler azalmak bir yana çoğalmakta, tartışmalar giderek derinleşmektedir.

Bu tablo en fazla eğitimciler açısından önemli riskler içermektedir. Söylemlerin bu oranda çeşitlendiği, dahası inanç, kanı, bilgi ve görüşlerin hiç olmadığı kadar hızlı çoğaldığı böyle bir dönemde eğitimcilerin karşılaştığı temel güçlük, “… bu durumda ne yapmalıyım?” sorusuyla ifade edilen bir tedirginliktir.

Bu eğitimin temel amacı işte bu tedirginliğin doğasını anlamak, nereden kaynaklandığı hakkında bir fikir sahibi olmak, azaltılmasının ne ölçüde olanaklı ya da gerekli olduğunu kavramak, azaltılamadığı durumlarda eğitimcinin davranışlarını hangi ölçütlere göre belirleyeceğini soruşturmaktır.

 

 

 

Süresi

12 saat.

Kontenjanı

21 kişi.

Hedef kitle

Okullarda görev yapan disiplin kurulu yöneticileri.

Yer ve Tarih

 


II. Eğitim Planı

2.1. Hedefler

Bu eğitim sürecinde aşağıdaki hedeflere ulaşmak amaçlanmaktadır:

 • Değişim, etik açmazlar, demokrasi ve insan kavramları hakkında temel fikir ve tartışmaları tanımak.

 • Disiplin kavramına eleştirel yaklaşımları tanımak ve farklı perspektiflerin çekincelerini dikkate alan bakış açıları geliştirebilmek.

 • İletişim, etkin dinleme ve empatik anlama becerileri hakkında temel bir farkındalık yaratmak.

2.2. Genel Program

 1. ÖN-TEST

Program bir “ön-test” ile başlayacaktır. Ön-test, katılımcıların iş ve mesleklerindeki başarılarını ölçmeye yönelik değildir. Dolayısıyla bu testten alınacak sonuçlar herhangi bir kişisel değerlendirmede kullanılmayacaktır. Amaç, eğitimden önce grubun eğitimin konu ve içeriğiyle ilgili olarak a) tutumlarının, b) görüş ve yaklaşımlarının, c) bilgi ve birikimlerinin neler olduğunu saptamaktır.

Bu amaçla toplam 15 soruluk bir teste katılımcıların vereceği yanıtlar alınacak, grubun genel profili öğrenilecektir.

 1. Oturumların gerçekleşmesi

Eğitim, ayrıntıları aşağıda verilen toplam 8 oturumda ve 12 saatlik yoğun bir çalışma ile tamamlanacaktır. Oturumlara katılmadan önce katılımcılardan beklenen herhangi bir ön çalışma ya da hazırlık yoktur. Bu amaçla herhangi bir kaynak da kullanılmayacak, dileyen katılımcıların oturumlara etkin katılım ve paylaşımı engellemeyecek ölçüde not almaları önerilecektir.

 1. SON-TEST

Program bir “son-test” ile tamamlanacaktır. Bu test de, ön-test için söylenenlere benzer olarak ölçme ve değerlendirmeye yönelik değildir. Bunun yerine, grubun bir bütün olarak a) turumlarında, b) görüş ve yaklaşımlarında ve c) bilgi ve birikimlerinde, eğitimin etkisi olarak açıklanabilecek ne tür değişiklikler olduğuna bakılacaktır. Son-test 15 sorudan oluşacak ve yaklaşık yarım saatte tamamlanacaktır.

 1. Genel değerlendirme ve kapanış

Bu aşamada eğitim, eğitimciler ve süreçle ilgili katılımcıların öznel değerlendirmeleri alınacak; ön-test ile son-test arasında geçen sürede ne tür değişikliklerin saptandığı tartışılacaktır.

2.3. Oturumların planı

Oturum No

Oturum yöneticisi

Süre

Başlık

Yöntem ve içerik

1. Oturum

Dr. Çetin Balanuye

75 dk

Değişim ve toplumsal dönüşüm

Bu oturum, temel grup dinamiklerini harekete geçirmek üzere; tanışma, kaynaşma ve eğitim planının gözden geçirilmesiyle başlayacak, tartışmalı seminer biçiminde devam edecektir.

İçinde bulunduğumuz dönemin ayırt edici nitelikleri, değişim kavramı ve bu değişime bireylerin, toplumların ve küresel topluluğun verdiği tepkiler irdelenecektir.

 

 

30 dk ARA

 

 

2. Oturum

Dr. Çetin Balanuye

75. dk

21. yüzyılda eğitim kavramı ve okullar

Bir önceki oturumun temel bulgularıyla uyumlu olarak, eğitim olgusunun değişime nasıl tepki verdiği tartışılacak, bu çerçevede ortaya çıkan etik, politik ve kültürel sorunlar irdelenecektir.

Oturum büyük oranda tartışmalı seminer biçiminde gelişecektir.

 

Oturum No

Oturum yöneticisi

Süre

Başlık

Yöntem ve içerik

3. Oturum

Dr. Cihan Camcı

75 dk

Demokrasi düşüncesinin felsefi geri planı: Sözleşme kavramı ve adalet.

Demokrasi sözcüğü pek çok farklı bağlamda sıkça kullanılmasına karşın, bu kavramın zeminini hazırlayan felsefi plana yeterli gönderim yapılmamaktadır. Oysa konunun tartışmalı çevreni büyük oranda felsefi yaklaşımlar ve bu yaklaşımlarda açığa çıkan sorunların dikkate alınmamasıyla ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında, “demokratik yönetim”, “demokratik okul yönetimi”, “adil yargı, disiplin ve yönlendirme” gibi gündelik hayatta özellikle eğitim konusunda sık sık karşımıza çıkan söylemler bu tür bir felsefi analiz yardımıyla yeterli berraklığa kavuşturulabilir.

Oturumda, bu çerçevede, tartışmalı seminer yöntemi ile demokrasi düşüncesini doğuran sorun ve kavramlar irdelenecek, demokrasi ve adalet açısından sözleşme kavramının önemi gösterilmeye çalışılacaktır.

 

 

30 dk ARA

 

 

4. Oturum

Prof. Dr. Hasan Aslan

75. dk

İnsan hakları kavramının felsefi geri planı: Haklar ve görevler

Okullar yalnızca istendik davranışların değil, kaçınılan kimi davranış, suç ya da kusurların da sık sık ortaya çıktığı toplumsal alanlardır. Bu durum özellikle çağdaş liberal toplumlarda bireysel haklar ile toplumsal ödev ve beklentilerin birbiri aleyhine sınır genişletmesine yol açmakta, bazen birinde bazense diğerinde sınır ihlalleri yaşanabilmektedir.

İnsan haklarını bu çerçevede irdelemek üzere konunun felsefi zemini araştırılacak, bu tartışmanın özellikle eğitim camiasına ne tür yansımaları olabileceği soruşturulacaktır.

 


Oturum No

Oturum yöneticisi

Süre

Başlık

Yöntem ve içerik

5. Oturum

Dr. Çetin Balanuye

75 dk

Eğitim ve iletişim: Eleştirel yaklaşımlar

Bu eğitim uygulamasında bu aşamaya kadar işlenen konular, eğitim kavram ve pratiklerinde ortaya çıkan yeni yaklaşım, sorun ve açılımlar açısından eğitimin geri planındaki tabloyu göstermeye odaklanmıştır. Bu aşamada ise eğitimin tastamam kendi fikri, kurumsal ve gündelik unsurları açısından ortaya çıkan perspektif zenginliği mercek altına alınacaktır. Hem eğitim ve okullaşmanın doğasında çıkan güncel sorunlar, hem de eğitimin ayrılmaz bir parçası olan iletişim gibi konular bu seansta irdelenecektir.

Tartışmalı seminer bu oturum için de temel yöntemdir.

 

30 dk ARA

 

 

2. Oturum

Dr. Çetin Balanuye

75. dk

Temel iletişim becerileri, etkin dinleme teknikleri ve empatik anlama.

Soruna çok açılı bir yaklaşım gerçekleştirmek üzere bu aşamaya kadar belli bir “kavramsal görgü” edinmeye çalıştık. Bu oturumda ise daha çok belli türden becerileri geliştirmeye çalışacağız. Anılan küresel değişimler, eğitim, iletişim ve demokratik yaşamın farklı kesitlerinde ortaya çıkan güncel açmazlara karşın eğitimcilerin çaresiz olmaması gerekir. Bu tablo karşısında ne tür becerilere gereksinim duyuyoruz? Bu becerileri ne ölçüde geliştirebilir ve uygulayabiliriz?

İşte bu oturumda bu sorulara yanıt olmasını beklediğimiz belli çalışmalara odaklanacağız.

Oturumun yöntemi uygulamalı seminer olarak belirlenmiştir.

 

 


III. Gerekli araç-gereçler

Eğitim süresince kullanılmak üzere aşağıdaki ortam ve araç-gereçlere ihtiyaç vardır:

 • 25 kişilik bir derslik/salon (Tercihen yuvarlak bir oturum düzenine izin verecek bir masa-sandalye seti.)

 • Bir adet bilgisayar

 • Bir adet projeksiyon

 • Bir top A-4 kağıdı

 • Bir adet beyaz tahta

 • 25 adet tükenmez kalem

 • 2 renk marker kalem

 • Tahta silgisi

 • Çay-kahve araları için gerekli hazırlık ve aperatif gıdalar.

 • Tercih edilirse: Oturumların kayıt ve deşifrasyonu yoluyla kaynak üretmek üzere ses kayıt ve ilgili teknik destek.


IV. Oturum yöneticilerinin kısa özgeçmişleri

Prof. Dr. Hasan Aslan

Yrd. Doç. Dr. Çetin Balanuye

Yrd. Doç. Dr. Cihan Camcı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OKULLARDA DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI

 

 

 

İlgili Doküman
(on-test.doc, 30 KB)
 
ÖZGEÇMİŞ | YAYINLAR | TEZLER | SUNUMLAR | Ders Notları | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 Çetin Balanuye
www.balanuye.net